Skip to content

Samråd

En gång i veckan (måndagar kl 13.00–17.00) hålls det samråd på Barnahuset i ärenden som är anmälda till polis och/eller socialtjänst. Ärenden som är polisanmälda dras identifierat, planerande samråd, medan ärenden som inte är polisanmälda dras avidentifierat, konsultativa samråd. Deadline för ärenden till samråd är torsdag veckan före samrådet. Polisanmälan bör göras senast torsdag fm om ärendet ska komma med på samråd veckan därpå. Detta för att polis och åklagare ska hinna administrera samt fördela ärendet.

I samrådet deltar handläggare från socialtjänsten, polis, åklagare, barnläkare, psykolog från BUP samt personal från Barnahuset. Tillsammans diskuterar och planerar vi då handläggningen av barnet/ungdomens ärende, främst i rättsprocessen. Vem ska göra vad och i vilken ordning ska det göras?

 

Så här går ett samråd till:

Samordnare är ordförande under samrådet.

Presentation/vilka är vi? De som inte kan närvara på plats, deltar via Teams eller telefon.

Den myndighet som aktualiserat ärendet på Barnahuset föredrar ärendet.

Läkare och psykolog/socionom från BUP bidrar med relevant information om det enskilda barnet.

Åklagare beslutar om förundersökning ska inledas och vilka förhör som ska hållas.

Tolk?

Läkarundersökning/rättsintyg?

BUP:s delaktighet vid förhör?

Ska det ansökas om särskild företrädare eller målsägandebiträde?

Risk- och säkerhetsbedömning görs.

Datum för förhör bestäms.

En tydlig ansvarsfördelning görs inför barnförhöret.

 • Hur kommer barnet till Barnahus?
 • Vilka är medhörande på förhöret?
 • Vem informerar barnet inför förhöret?
 • Vilken information måste barnet ha?
 • Vem kontaktar skolan?
 • Vem är barnets trygghetsperson?
 • Vem kontaktar barnets trygghetsperson?

Vad händer efter förhöret?

Ska socialtjänsten träffa föräldrarna samma dag?

Sammanfattning. Vad har vi bestämt?

Behandlingssamråd

På ett behandlingssamråd diskuterar vi- och planerar för stödjande och/eller behandlande insatser till ett barn/ungdom som på något sätt har varit aktuellt på Barnahus Älvsborg eller tillhör vår målgrupp.

 • Samordnare kallar till och håller i mötet
 • Deltagare kan till exempel vara personal från skola, socialtjänst, psykolog/socionom från BUP, personal från Ungas Psykiska Hälsa samt vårdnadshavare. Ofta tas en kontakt med handläggare på socialtjänst alternativt vårdnadshavare för att bedöma vem som ska sitta med i mötet.
 • På behandlingssamrådet diskuteras vilket stöd/hjälp barnet/familjen har behov av samt vem som ska ge hjälpen och när i tid.
 • Alla barn som tillhör målgruppen har möjlighet att få en remiss skickad direkt till BUP av antingen socialsekreterare eller vårdnadshavare.