Skip to content

صدمه فزیکی یا درد ناشی از ضربه، لگد زدن، چندک گرفتن، یا تیله کردن خشونت نامیده می شود. کسی  که چیز های زشت می گوید یا تهدید می نماید که شما را ناراحت یا پریشان می سازد، همچنان خشونت است.  اگر یک شخص بالغ با یک کودک رابطه جنسی برقرار کند، این یک نوع از خشونت است که معروف به سوء استفاده جنسی است.   در بسیاری جا های مختلف – در خانه، در مکتب، آنلاین، یا در اوقات فراغت، کودکان مورد خشونت قرار گرفته می توانند. کودکان همیشه باید قادر به گفتن “نه” به بزرگ سالان و دیگر کودکان باشند، و اگر چیزی را اشتباه حس می کنند، باید به آنها اجازه صحبت داد. کودکان همیشه حق دارند تا در مورد چطور بودن حال شان صحبت کنند و اگر مورد خشونت قرار گرفتند به کسی بگویند. بزر گ سالان مسولیت دارند که به آنها گوش دهند و اطمینان دهند که به آنها کمک می شود.

زمانی یک کودک یا جوان به Barnahus می آید، این بدلیل است که یک بزرگ سال درمورد سلامتی و رفاه شان نگران است. مقصد Barnahus این است که کودک را در مرکز پروسه تحقیق در یک محیط امن و کودک دوستانه قرار دهد. کودکان که تصور می شود مورد خشونت سوء استفاده قرار گرفته اند، نباید در میان مقامات مختلف برده شده و  به گفتن داستان شان دوباره و دوباره مجبور شوند.   در Barnahus، متخصصان نزد کودک می آیند و بهترین خواست های کودک همیشه در اولویت است.

خدمات اجتماعی، پولیس، څارنوالان، داکتران کلنیک کودکان، و روان شناسان از BUPهمه در زیر یک سقف در Barnahus جمع شده اند. خدمات اجتماعی نیاز کودک برای حفاظت و حمایت را بررسی می کند.  پولیس بررسی می کند که آیا کدام جنایت علیه کودک صورت گرفته است یا خیر.  در Barnahus همچنان څارنوالان، داکتران و روان شناسان وجود دارند. څارنوالان در مورد همه تحقیقات ابتدایی پولیس در باره جنایات علیه کودکان تصمیم می گیرند. بطور مثال، آنها تصمیم می گیرند که آیا کودک توسط پولیس مصاحبه شود و آیا کودک بدون والدین شان مصاحبه شوند. زمانیکه تحقیق صورت می گیرد، کودک به Barnahus  آورده شده در آنجا با یک پولیس باز رس صحبت می کنند. این باز رسی کودکان نامیده می شود. گفتگو با کودک ضبط می شود و دیگر افراد خدمات اجتماعی بازرسی را از طریق تیلویزیون در اتاق همجوار تعقیب می نمایند. به این ترتیب، از صحبت کردن کودک در یک محکمه جلو گیری صورت گرفته و از این رو از دوباره گفتن داستان شان جلو گیری می شود. 

هر کودک به یک محیط خانگی حق دارد که دور از خشونت و سوء استفاده است. مسولیت اولیای شان است تا اطمینان دهند که  به نیازمندی ها و حقوق شان رسیدگی می شود.