Skip to content

Vad är våld?

FN:s barnrättskommitté tillämpar en bred definition av våld som innefattar alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande samt sexuella övergrepp. Våld mot barn kan få en förödande effekt för barnets utveckling, på lång och på kort sikt och barnet riskerar att utveckla en mängd olika svårigheter och symtom. Alla barn som utsätts för våld påverkas på något sätt men alla barn utvecklar inte symtom eller svårigheter.

Vill du veta mer, (gå till barnafrid.se).

Om du som vuxen misstänker att ett barn är utsatt för våld och övergrepp kontakta polis på 114 14 eller socialtjänsten i din kommun för att göra en anmälan: Länk till kontaktuppgifter

Ibland kan det kännas svårt att göra en anmälan och det kan kännas som om man lägger sig i sådant som man inte har att göra med, det kan då vara bra att tänka på att det du anmäler är endast din oro. Det kan också vara bra att fundera över vad som kan hända med barnet om du som vuxen INTE gör en anmälan…
 

Vad gör jag om mitt barn är utsatt?

Alla barn har rätt till en hemmiljö fri från våld och övergrepp och det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet får sina behov och rättigheter tillgodosedda.

Enligt föräldrabalken 6 kap 3 § har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Om du misstänker att ditt barn är eller har varit utsatt för våld och/eller övergrepp – kontakta polis på 114 14 eller socialtjänsten i din kommun, länk till kontaktuppgifter.

Om ditt barn ska till- eller har varit på Barnahus Älvsborg är du välkommen att ta kontakt med personalen om du har frågor eller behöver information. Om ditt barn har varit utsatt för våld och/eller övergrepp har ni rätt till stöd och hjälp. Kontakta Barnahuset för mer information.
 

Information till dig som ska följa med ditt barn till Barnahus

Om du har fått reda på att ditt barn ska till Barnahus så kommer du som förälder att följa med ditt barn. Du och ditt barn tas emot av personal på Barnahuset och ni får sitta ned i väntrummet en stund. Polisen kommer sedan och hämtar barnet, de sitter själva i ett rum där barnet får berätta vad som har hänt. Du som förälder sitter kvar i väntrummet.

Om du har några frågor inför besöket så är du välkommen att höra av dig till personalen på Barnahus! Kontakta oss.
 

Information till dig som har ett barn som varit på Barnahus

Om ditt barn har varit på Barnahus finns det några saker som kan vara bra att tänka på:

  • På Barnahuset har vi rutiner som vi arbetar efter när det finns misstanke om våld mot barn.
  • Ditt barn har haft med sig en ”trygg person” till besöket på Barnahus. Barn som kommer utan sina föräldrar har alltid med sig någon till barnahus som barnet känner sedan tidigare. Det kan vara förskolepersonal, en lärare från skolan, kurator eller skolsköterska.
  • Ditt barn har blivit mottaget i en barnvänlig miljö och träffat personer som arbetar med- och ofta träffar barn.
  • Ditt barn har haft ett juridiskt ombud, en särskild företrädare, som det kallas för har i uppdrag att ge stöd och information till barnet och se till att alla beslut som fattas  är förenligt med barnets bästa.
  • Du som förälder har alltid möjlighet att kontakta personalen på Barnahus om du vill ha mer information. Ring på tfn: