Skip to content

Hur vi samverkar med andra myndigheter

Syftet med Barnahus är att barnet i en trygg och barnvänlig miljö ska stå i centrum för utredningsprocessen.

Barn som är misstänkt utsatta för våld och övergrepp ska inte slussas runt bland olika myndigheter och behöva berätta sin historia flera gånger.
På Barnahus samlas de professionella runt barnet och barnets bästa står alltid i centrum.

När det kommer till myndigheters kännedom att ett barn kan vara utsatt för övergrepp startas ofta parallella utredningar.

Socialtjänsten ska utreda barnets behov av skydd och stöd. Polisens utredning kallas förundersökning. Polis utreder om det begåtts ett brott mot barnet.

På Barnahus finns det också Åklagare, läkare och psykolog/socionom från BUP. Åklagare fattar alla beslut i polisens förundersökning om brott mot barn, Åklagaren beslutar bl.a om barnet ska höras av polis eller inte samt om barn ska höras utan sina föräldrar.
Läkarna sitter med på samrådet, de är barnläkare och har god kunskap om barns fysiska hälsa. Barnläkarna kan också utföra enklare hälsobedömningar på Barnahus. Psykologen/socionomen från BUP har en konsultativ roll på Barnahuset utifrån barnets psykiska hälsa. Psykologen/socionomen kan även vara med i medhörning om det bedöms vara lämpligt.